Dienstverlening

Duurzame inzetbaarheid

"Inzetbare medewerkers dragen bij aan een fitte, gezonde organisatie"

Duurzame inzetbaarheid

Werken aan Duurzame Inzetbaarheid is voor iedereen van belang; van MKB-organisaties tot multinationals, profit en non-profitorganisaties. Onze aanpak kan in alle branches worden ingezet. Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda van overheid, werkgevers en vakbonden. Werkgevers stellen dit jaar via cao’s zeker 1,6 miljard euro beschikbaar.

Wat wij zien:
De Nederlandse bevolking vergrijst én ontgroent; we worden steeds ouder en tegelijkertijd neemt het aantal jongeren af. De beroepsbevolking krimpt in omvang en we werken tot op latere leeftijd door.

Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor werknemers met een goed werkvermogen leidt tot 5 procent verhoging in productiviteit én een daling van het verzuim.
Het wordt dus steeds belangrijker om de mensen die werken duurzaam inzetbaar te houden.

Of iemand inzetbaar is voor het arbeidsproces wordt bepaald door de optelsom van drie aspecten:

 • Werkvermogen (de mate waarin iemand in staat is zijn werk uit te voeren lichamelijk en psychisch)
 • Vitaliteit (dat mensen willen, veerkracht, energie en motivatie hebben)
 • Employability (de mate waarin je vakbekwaam bent om je werk te kunnen doen nu en in de toekomst)

Het op peil houden en het verder ontwikkelen van deze aspecten dragen bij aan de wendbaarheid en weerbaarheid en dus de toekomst van de organisatie.
Want gezonde werknemers zijn inzetbare werknemers. Aandacht voor deze drie aspecten betalen zichzelf terug in de vorm van fitte medewerkers in een fitte organisatie.

Wat wij doen:
Wij adviseren klanten in heldere stappen hoe je duurzame inzetbaarheid kunt verbinden met het beleid en strategie van je onderneming.
In onze aanpak gaan we in gesprek, luisteren goed en bekijken wat u als klant nodig heeft en sluiten aan bij uw HR-instrumentarium. Op basis daarvan bepalen we samen de aanpak, waarbij de inzet van het Huis van Werkvermogen uitgangspunt is. Aanvullend kunnen we instrumenten inzetten om duurzame inzetbaarheid te meten.
Wij geloven dat het op de kaart zetten van duurzame inzetbaarheid alleen kan als alle lagen van de organisatie bij het onderwerp betrokken worden; van directie tot personeelsvertegenwoordiging, van individu tot team. Het begint met een heldere bedrijfscase met de ondernemingsdoelstellingen als vertrekpunt. Het gaat er om dat er toepasbaar beleid komt om de inzetbaarheid van de werknemers te versterken en de organisatie in beweging te zetten.

In tijd van Corona
In deze tijd van Corona wordt veel gevraagd om wendbaar te blijven. Je hebt daarvoor medewerkers nodig die vakkundig, gemotiveerd en in balans zijn. Meegaan met veranderingen vraagt om het ontwikkelen en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.

Banen veranderen, ziekteverzuim stijgt, de balans tussen werk/privé vervaagt door de 1,5 meter economie en vergrijzig neemt toe.
Kortom, hoe zorg ik dat mijn organisatie gezond en financieel fit blijft! Hoe neem ik medewerkers mee in deze ontwikkeling? Hoe ziet mijn personeelsbestand er nu uit? Welke vaardigheden en capaciteiten zijn nodig, nu en in de toekomst? Welke functies veranderen of verdwijnen? Welke mogelijkheden zijn er voor talentontwikkeling, omscholing of het begeleiden van werknemers naar werk in een andere branche of organisatie.
DIT Perspectief helpt u met:
– de bedrijfscase om inzicht te krijgen in deze vraagstukken
– het inzetten van Het Goede Gesprek
Inzet van de SLIM regeling

Neem contact op

"Een heldere bedrijfscase geeft inzicht"

Onze aanpak

Graag gaan we met u in gesprek, of u heeft iemand met kennis nodig die met u meedenkt. We zorgen voor een heldere bedrijfscase en een praktische vertaling naar programma’s en interventies gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, best practices uit de branche en Het Huis van Werkvermogen.

We zien vaak vele goede initiatieven, maar het ontbreekt vaak aan een goede samenhang voor een effectief plan. Wat wel werkt is om vanuit een goede strategie te werken en het meetbaar te maken.
Wij werken met drie belangrijke stappen die voorafgaan aan de implementatie:

Fase 1 Heldere bedrijfscase

Door inzicht te creëren in wat er speelt binnen een organisatie en wat er nodig is, helpen wij klanten het belang van duurzame inzetbaarheid op de kaart te zetten. We leggen de focus op de juiste onderwerpen. We betrekken het management en de medewerkers van meet af aan bij het ontwikkelen en houden het doel voor ogen: Welke verandering wil je faciliteren? Wat gaan medewerkers merken van alle inzet?
Ook helpen wij u met subsidieaanvragen zoals ESF en de SLIM regeling.

De bedrijfscase
We maken een zorgvuldige bedrijfscase bestaande uit 3 onderdelen. Deze geven u een compleet beeld waar u als organisatie staat:

1. Marktanalyse; Voorlichting over ontwikkelingen in uw branche, cao en wetgeving.

2. Bedrijfsanalyse; Welke uitdagingen liggen er op gebied van het werkvermogen, het risico op uitval, werkdruk, motivatie, functieverandering en talentontwikkeling. Op basis van interviews met stakeholders maken we een zorgvuldige analyse.

3. Werknemer-scan;
Aan de hand van het Huis van Werkvermogen voeren we persoonlijke gesprekken met uw medewerkers. o.a. balans werk/privé, leefstijl, werkomstandigheden en talent ontwikkeling. Dit vormt de basis om draagvlak te creëren voor het onderwerp duurzame inzetbaarheid en het stimuleren van de eigen regie.

Alle uitkomsten voegen we samen tot een heldere bedrijfscase met advies en concrete acties over passende interventies. Met als doel een gezonde, financieel fitte organisatie.

We houden inspiratiesessies om een gedeelde visie voor dit onderwerp te krijgen en de eigen regie te stimuleren. Dit vormt de basis om draagvlak te creëren. De analyses presenteren we aan het managementteam en stakeholders. Dit leidt tot een breed gedragen gevoel voor het onderwerp. Op basis van de analyse werken we scenario’s uit, die richting geven aan de volgende stap.

Resultaat

 • Heldere bedrijfscase
 • Visie voor plan van aanpak
 • Breed gedragen draagvlak binnen de organisatie
 • Verbinden van partijen en stakeholders

Inzet van de meetmethode
Aanvullend op de bedrijfscase kunt u de meetmethode inzetten Door het werkvermogen te meten krijgen organisaties inzicht in de 50 factoren die het meest van invloed zijn op het werkvermogen, geluk en productiviteit van medewerkers.
Wij maken gebruik van de gevalideerde methode, ontwikkeld in samenwerking met Erasmus MC. Deze wordt veel gebruikt in Nederland waardoor veel vergelijkgingsmateriaal beschikbaar is.
U ontvangt van ons een uitgebreide analyse. Deze voorspelt o.a verzuim en geeft aan of een medewerker een uitstekend, goed, matig of slecht werkvermogen heeft en welke factoren van invloed zijn op dit werkvermogen. Zo weet je gericht waar je aan kunt werken om de duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Dit wordt gemeten:

 • BMI/ gezondheid/vitaliteit
 • Bevlogenheid/motivatie/werkgeluk
 • Behoefte aan ontwikkeling
 • Ervaren werkdruk/stress/werkomstandigheden
 • Balans werk/privé
 • Werkvermogen uitgedrukt in uitstekend, goed, matig en slecht
 • Voorspelt uitval en arbeidsongeschiktheid
 • Na een jaar wordt de hermenting verricht

Fase 2: Van bedrijfscase naar concrete acties

U heeft nu een heldere visie met een maatwerkaanpak die past bij de doelgroep en cultuur van uw bedrijf. Van losse interventies naar één beleid.

Dit Perspectief helpt u bij de uitvoer van interventies. Belangrijk is een juiste balans te vormen tussen wat de medewerker wil en kan en wat de organisatie van medewerkers vraagt. Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is een kwestie van kunnen, willen en mogen en is sterk afhankelijk van mogelijkheden die de werkgever aanreikt
In teamsessies maakt DIT Perspectief onderwerpen bespreekbaar en vraagt wat medewerkers nodig hebben om eigen regie te nemen. Een oplossing vanuit de mensen zelf wordt immers breed gedragen en vormt de katalysator voor een gezonde fitte organisatie.

Resultaat:

 • Communicatie en interventies passend bij uw organisatie.
 • We bereiken meer mensen, inspireren en zetten de organisatie in beweging
 • Gerichte focus om echte aandacht te geven aan uw medewerkers.

Fase 3: Evaluatie en her meting

In deze fase halen we het net op. Door middel van evaluatie en een her meting worden resultaten van de uitvoerende acties inzichtelijk gemaakt Dit kan worden gebruikt voor beleid om te komen tot een gezondere organisatie.

Neem contact op

"Het gesprek is de hefboom als het gaat om inzetbaarheid"

Zet het goede gesprek in

Zet het duurzaam inzetbaarheidsgesprek in
Het gesprek is de hefboom als het gaat om het vergroten van de inzetbaarheid. De dialoog zorgt voor aandacht, waardering en richting en helpt medewerker en organisatie verder.

De gesprekken gaan over individuele, persoonlijke afspraken over werkinhoud, ontwikkeling, flexibiliteit (vaak in werktijden) of beloning die werkenden sluiten met hun werkgever, en die ‘win-win-win’ zijn voor beide partijen. Dat wil zeggen dat een duurzaam inzetbaarheidsgesprek het belang dient van zowel de organisatie (1e win), als de medewerker (2e win) en bovendien acceptabel en passend is binnen de gehele organisatie (3e win).

Afspraken komen tot stand in dialoog tussen medewerker en organisatie. In het eerste gesprek gaat de adviseur in gesprek met de werknemer. Het tweede gesprek met de organisatie en brengt voor ieder afzonderlijk de belangen, mogelijkheden en wensen in kaart. In het derde gesprek, dat gezamenlijk wordt gevoerd, worden belangen naar elkaar uitgesproken en heldere afspraken gemaakt die het belang dienen van beiden.

Dialoog > exploreren > afspraken > inzetbaarheid

De gesprekken leveren voor zowel de organisatie als voor de medewerkers voordelen op in motivatie, inzetbaarheid, betrokkenheid, voorkomen van verzuim, meer werkgeluk en nieuw perspectief.

Eigen regie bevorderen
Vaak zien we dat de dialoog wordt gevoerd als er iets niet goed gaat. De dialoog is juist een middel om preventief in te zetten en te investeren in verbinding door te bespreken waar kansen liggen. Het stimuleert mensen om zelf meer aandacht te schenken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid en het belang ervan inzien. Maar ook hoe ze zelf aantrekkelijk kunnen blijven voor de arbeidsmarkt door te investeren in talentontwikkeling.

Dit Perspectief geeft training hoe u deze gesprekken kunt voeren maar voert deze ook voor u uit.

Neem contact op

"bijna 90% van de arbeidsconflicten is op te lossen met mediation"

Mediation voor verlagen van verzuim

Mediation bij arbeidsgeschil
Maar liefst één op de vier ziekmeldingen is het gevolg van een arbeidsconflict of arbeidsgeschil en beïnvloedt het werkvermogen. Gemiddeld beslaan deze conflicten 15% van uw bruto loonkosten. Preventief inzetten van mediation bespaart u tijd, geld en stress. Bijna 90% van de arbeidsconflicten is op te lossen met mediation.

Mediation +
Met mediation kunt u een verstoorde relatie weer normaliseren, waardoor er weer wederzijds begrip ontstaat. Een MFN register mediator van DIT Perspectief combineert het Huis van Werkvermogen met mediation en helpt u het conflict vroegtijdig op te lossen op een voor beide partijen prettige manier.
Kijk hier voor meer informatie.

Dit levert het op
We gaan voor resultaat; hogere betrokkenheid, aantrekkelijk werkgeverschap, lager verzuim en meer werkvermogen. DIT Perspectief werkt vanuit een goede strategie, maakt duurzame inzetbaarheid inzichtelijk en krijgt helder wat bij u de hefboom is waardoor het (wel) gaat werken. Ook maken we inzichtelijk wat een verminderd werkvermogen financieel voor organisaties betekent.

Hoe nu verder
Wil je weten hoe het er met jouw organisatie voorstaat. Uw investering? Een kop koffie en 1 uur van uw tijd. Tijdens het gesprek (via ZOOM) geven we inzicht in de mogelijkheden en de opbrengsten (ROI) die gemiddeld tussen de 200% tot 300% liggen.

Werken aan Duurzame Inzetbaarheid is voor iedereen van belang, van kleine MKB-organisaties tot multinationals, het publieke domein en non-profitorganisaties. Onze aanpak kan dan ook in alle branches worden ingezet. Bij organisaties die ‘iets’ met duurzame inzetbaarheid van plan zijn en nog niet weten waar te beginnen tot organisaties die al vele activiteiten hebben ingezet en juist op zoek zijn naar een instrument die de dialoog met de medewerkers ondersteunt. En alles daar tussenin.

Neem contact op