Algemene voorwaarden

Dit Perspectief

Algemene voorwaarden

DIT Perspectief, mediation,training & consultancy

Artikel 1. Definities

1.1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever ; de partij die de opdracht geeft, ook genaamd cliënt of partij
Opdrachtnemer ; DIT Perspectief en/of één van haar andere handelsnamen.
Overeenkomst en/of offerte c.q. Opdracht : de overeenkomst en/of offerte van opdracht waarbij Opdrachtnemer
zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. DIT Perspectief is een mediation praktijk en advies bureau Duurzame Inzetbaarheid en trainingsbureau, gevestigd te Lisserbroek Lisserweg 584 B.
Het doel van DIT Perspectief is praktijkuitvoering als specialist op het gebied van alternatieve
geschiloplossing en conflictpreventie en advies duurzame inzetbaarheid. DIT Perspectief verleent diensten op het gebied van arbeids mediation en
mediation, conflictoplossing, conflictpreventie, advies, onderhandelingsbegeleiding, vertrouwelijk onderzoek en trainingen cq workshops; alsmede consulting services op het bovengenoemd vakgebied en advies duurzame inzetbaarheid.
2.2. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst en/ offertes tussen DIT Perspectief en de opdrachtgever en voor alle werkzaamheden die DIT Perspectief daarbinnen uitvoert.
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten en/ offertes voor de uitvoering waarvan DIT Perspectief diensten van derden betrekt.
2.4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.6. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door DIT Perspectief vervangen worden, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) worden hierbij zoveel mogelijk in acht genomen.
2.7. DIT Perspectief heeft het recht gedurende deze overeenkomst eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan de algemene voorwaarden.
2.8. Deze algemene voorwaarden blijven onverkort van toepassing ook als DIT Perspectief niet steeds de
strikte naleving van deze voorwaarden verlangt. DIT Perspectief verliest ook niet het recht om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
Artikel 3. Aanbod of offerte
3.1. Ieder aanbod of offerte van DIT Perspectief is vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2. Indien op de website, in andere publicaties of aanbiedingen en offertes van DIT Perspectief een kennelijke fout of vergissing staat, bindt dit DIT Perspectief niet.
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen, schriftelijk dan wel per e-mail. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.
4.2. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. 4.3. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de getekende opdrachtbevestiging nog niet retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat DIT Perspectief op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.
4.4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken, of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
4.5. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
4.6. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod van DIT Perspectief heeft aanvaard.
4.7. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan alle partijen ter beschikking gesteld.
4.8. DIT Perspectief heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te weigeren of een opdracht tussentijds te beëindigen, zonder dat een dergelijke weigering of beëindiging Opdrachtgever het recht geeft op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.
4.9. DIT Perspectief kan zowel opdrachten aanvaarden van bedrijven en instellingen die namens derden (bedrijven/particulieren) gebruik wensen te maken van mediation, advies duurzame inzetbaarheid of andere diensten als rechtstreeks van partijen. Deze algemene voorwaarden zijn in volle omvang op deze verschillende rechtsverhoudingen met DIT Perspectief van toepassing.
4.10. Alle mediations die door DIT Perspectief worden gefaciliteerd, worden gevoerd in overeenstemming met het reglement van Mediators federatie Nederland (MfN). In geval van een eventuele aanpassing van het MfN reglement behoudt DIT Perspectief zich het recht voor daar niet mee akkoord te gaan, in welk geval zij binnen drie maanden na de bekendmaking van de aanpassing daarover een kennisgeving aan de betrokken partijen bij de lopende mediations zal zenden. Voor aanvang van iedere mediation, of althans tijdens de eerste bijeenkomst van alle betrokkenen, zal de mediation overeenkomst worden ondertekend, waarmee alle betrokkenen tevens akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5. Medewerking van Opdrachtgever

5.1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke DIT Perspectief overeenkomstig haar oordeel nodig heeft, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. Alle extra kosten die DIT Perspectief moet maken omdat de benodigde gegevens niet tijdig en/of niet volledig worden aangeleverd, komen voor rekening van cliënt(en).

5.2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat DIT Perspectief onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn en onthoudt zich van gedragingen die het DIT Perspectief onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.

5.3. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan DIT Perspectief ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn en zal Opdrachtgever DIT Perspectief direct informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.4. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat DIT Perspectief wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.
5.5. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door DIT Perspectief noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten.
5.6. Opdrachtgever zal DIT Perspectief en de natuurlijke personen die werkzaam zijn bij DIT Perspectief niet
als getuige oproepen in een eventuele gerechtelijke procedure.
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Alle werkzaamheden die door DIT Perspectief worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting aan de zijde van DIT Perspectief.
6.2. DIT Perspectief zal nimmer gehouden zijn om werkzaamheden uit te voeren die in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
6.3. DIT Perspectief zal op dezelfde wijze zorgdragen voor bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die aan DIT Perspectief door of vanwege de cliënt zijn toevertrouwd, als voor haar eigen zaken.
6.4. DIT Perspectief bepaalt de wijze waarop en door welke medewerker(s) de Opdracht wordt uitgevoerd,
doch houdt daarbij rekening met de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen.
6.5. Indien het DIT Perspectief door onvoorziene omstandigheden, waaronder (doch niet beperkt tot) ziekte en ongeval, onmogelijk is de overeengekomen werkzaamheden tijdig te verrichten, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan in kennis stellen en in goed onderling overleg met Opdrachtgever nieuwe afspraken maken over de hervatting van de werkzaamheden, dan wel in goed onderling overleg met Opdrachtgever (deels) een plaatsvervanger aanstellen. Opdrachtnemer garandeert echter geen vervanging.
6.6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, is DIT Perspectief gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer hierover vooraf overleg voeren met Opdrachtgever.
6.7. DIT Perspectief houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante documenten, dat eigendom is van Opdrachtnemer.
Artikel 7. Honorarium
7.1. Het honorarium van DIT Perspectief is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
7.2. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege kunnen worden opgelegd.
7.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. Voor reistijd (gerekend vanaf DIT PERSPECTIEF kantoor Lisserbroek 584B) geldt een tarief van 50% van het uurtarief, hier zijn tevens reiskosten binnen Nederland inbegrepen. Overige kosten die in overleg met de opdrachtgever gemaakt worden (zoals eventuele reizen naar het buitenland, mogelijke locatiekosten, etc.) worden separaat bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
7.4. DIT Perspectief heeft het recht haar prijzen of tarieven periodiek aan te passen. Voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijzen of tarieven zal Opdrachtgever schriftelijk of via de e-mail op de hoogte worden gebracht van deze wijzigingen. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst tegen de dag waarop de nieuwe prijzen of tarieven in werking treden, te ontbinden indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijziging. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever kennis had van de wijziging.
7.5. Werkzaamheden in het weekend of ’s avonds zijn mogelijk tegen 130% van het uurtarief, alle bedragen zijn exclusief BTW.

7.6. Over het totaal bedrag van iedere factuur wordt 5% kantoorkosten doorbelast.

Artikel 8. Wijziging woonadres of factuuradres

8.1. Als er sprake is van een wijziging in het woon- of factuuradres van Opdrachtgever dan dient Opdrachtgever zo spoedig mogelijk het nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuwe factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan DIT Perspectief mede te delen, in ieder geval 14 dagen voor de daadwerkelijke wijziging.
Artikel 9. Afzeggen van een afspraak

9.1. Ingeval een overeengekomen afspraak met DIT Perspectief vanuit de Opdrachtgever of werknemer van Opdrachtgever , te noemen client niet door kan gaan, dient Opdrachtgever deze afspraak minimaal 48 uur voor het tijdstip van de afspraak telefonisch af te zeggen. Wordt een afspraak door Opdrachtgever minder dan 48 uur voor het tijdstip van de afspraak afgezegd, dan wordt 100%, aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10. Tussentijdse wijziging van de overeenkomst
10.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat, voor een behoorlijke uitvoering, het noodzakelijk is om de overeengekomen te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst op de benodigde aspecten aanpassen. Hierbij zal Opdrachtgever door DIT Perspectief zo mogelijk van te voren, geïnformeerd worden indien deze wijziging financiële of kwalitatieve gevolgen heeft.

Artikel 11. Betaling

11.1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
11.2. DIT Perspectief en/of haar medewerkers of derden partijen factureren in principe maandelijks met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

11.2. Indien overeengekomen is dat betaling in termijnen mag plaats vinden, dan dient Opdrachtgever uiterlijk op de overeengekomen betaaldata te betalen. Indien Opdrachtgever niet overeenkomstig het overeengekomen betaalschema betaalt, dan is Opdrachtgever in verzuim en is het totaal verschuldigde bedrag direct opeisbaar. 11.3. DIT Perspectief kan van Opdrachtgever een aanbetaling verlangen. Indien opdrachtgever de aanbetaling of een tussentijdse factuur niet tijdig betaalt, dan heeft DIT Perspectief het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het volledige openstaande bedrag voltooid is.  DIT Perspectief is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die Opdrachtgever lijdt door deze opschorting en de verplichting tot betaling blijft onverminderd van kracht.
11.4. Bij overschrijding van de onder 11.1 genoemde termijn is Opdrachtgever, na door DIT Perspectief ten minste één maal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in gebreke. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW verschuldigd over het verschuldigde bedrag. Daarnaast komen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.

11.5. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van DIT Perspectief daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is DIT Perspectief gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
11.6. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en
pas daarna tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
11.7. DIT Perspectief kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een eventueel bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan DIT Perspectief verschuldigde bedragen betaald heeft.
11.8. Indien niet de volledige betaling van de verstuurde (voorschot)nota is ontvangen, is DIT Perspectief gerechtigd de mediation en alle werkzaamheden op te schorten, in welk geval de verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.
Artikel 12. Klachten
12.1. Klachten over de werkzaamheden die verricht zijn, dienen door Opdrachtgever direct aan DIT Perspectief en in ieder geval binnen 8 dagen na de dag dat de klacht is ontstaan, kenbaar te worden gemaakt. De formulering van de klacht dient zo gedetailleerd mogelijk de tekortkomingen te beschrijven, zodat DIT Perspectief in de gelegenheid is adequaat te reageren. Klachten die te laat worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen. Het in behandeling nemen van de klacht betekent niet dat DIT Perspectief erkent dat de verrichte werkzaamheden gebrekkig zijn.
12.2. Na het indienen van de klacht krijgt DIT Perspectief de gelegenheid om de gronden van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is, zal DIT Perspectief slechts aansprakelijk zijn tot de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13. Opzegging
13.1. DIT Perspectief is bevoegd de overeenkomst op te zeggen, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

13.2. DIT Perspectief is tevens bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 13.3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft DIT Perspectief recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, waaronder begrepen de kosten van onder aanneming.

13.4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DIT Perspectief vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding.

13.5. DIT Perspectief behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de facturen voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden. Voor zover overdracht van werkzaamheden aan Opdrachtgever of aan door Opdrachtgever aangewezen derden extra kosten voor DIT Perspectief met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
13.6. DIT Perspectief heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot mediation zonder opgaaf van redenen te weigeren. Voorts kan DIT Perspectief zich te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, terugtrekken uit een
lopende mediation procedure, of andere opdracht zonder daartoe tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. DIT Perspectief zal in een dergelijk geval steeds zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van alle betrokkenen.
Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring
14.1. DIT Perspectief is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse
gevolg is van een aan DIT Perspectief toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. Aansprakelijkheid van DIT Perspectief voor indirecte en/of gevolgschade is uitgesloten. DIT Perspectief is niet aansprakelijk voor enige schade, die een
direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, dan wel enige daad of nalatigheid van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
14.2. DIT Perspectief is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door onjuiste, ondeugdelijke en/of gebrekkige gegevens in de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan Opdrachtnemer of aan door Opdrachtnemer aangestelde derden.
14.3. DIT Perspectief is niet aansprakelijk voor onvolledigheid in- dan wel verlies van gegevens, als gevolg van verzending van die gegevens door telecommunicatie.
14.4. DIT Perspectief is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.5. Indien DIT Perspectief aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
DIT Perspectief beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van DIT Perspectief gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van DIT Perspectief beperkt tot één derde van het factuurbedrag althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking. Heeft de aansprakelijkheid betrekking op een duurovereenkomst, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in één maand aan de klant is gefactureerd.
14.6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van DIT Perspectief of haar ondergeschikten. Opdrachtgever vrijwaart DIT Perspectief ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van de Overeenkomst.
14.7. DIT Perspectief is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. Opdrachtnemer is door Opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Opdrachtgever te aanvaarden.
14.8. Indien Opdrachtgever rechtsvorderingen heeft jegens DIT Perspectief moeten deze binnen 1 jaar
ingesteld zijn als Opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel niet tevreden is over het handelen van DIT Perspectief. De rechtsvordering verjaart indien Opdrachtgever niet tijdig handelt.
14.9. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt of indien Opdrachtgever onrechtmatig jegens DIT Perspectief handelt, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die DIT Perspectief daardoor lijdt.
Artikel 15. Leveringstermijn
15.1. Indien Opdrachtgever de overeengekomen gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel niet tijdig ter beschikking stelt, en de Opdracht als gevolg daarvan niet op het overeengekomen tijdstip kan starten, is Opdrachtgever over de periode dat Opdrachtnemer (nog) niet kan starten met de uitvoering van de Opdracht het honorarium verschuldigd voor het ontstane bezettingsverlies.

15.2. Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die door Opdrachtgever wordt verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd geen fatale termijnen.
Artikel 16. Overmacht

16.1. DIT Perspectief is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen die voor haar rekening komt/komen.
16.2. Onder overmacht wordt verstaan: staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, stroomstoring, internetstoring, weersinvloeden, verlies van gegevens, oorlog, waterschade, ziekte en persoonlijke omstandigheden, waaronder familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens DIT Perspectief de overeenkomst uitvoert.

16.3. Beide partijen kunnen gedurende de periode van de overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden heeft elke partij het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
16.4. Voor zover DIT Perspectief bij het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen dan wel na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DIT Perspectief gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als zijnde het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel hen daartoe verplicht, zijn beide partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

17.2. DIT Perspectief verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
17.3. Indien, op grond van een wetsartikel dan wel een gerechtelijke uitspraak, DIT Perspectief gehouden is om vertrouwelijke informatie (mede) te verstrekken aan derden die door de wet of de bevoegde rechter zijn aangewezen en DIT Perspectief zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk- of door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is DIT Perspectief niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling noch is Opdrachtgever gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
17.4. Alle bij een mediation betrokken partijen doen afstand van het recht om DIT Perspectief en de voor haar werkzame mediators en andere personen als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure. Anderzijds kan DIT Perspectief er niet voor instaan dat zij (en de voor haar werkzame personen) onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure gedwongen zullen worden om een getuigenverklaring af te leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningsrecht zullen kunnen beroepen.
17.5. DIT Perspectief en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door
hen in te schakelen derden.
17.6. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 16.1 is DIT Perspectief gerechtigd tot het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer, ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer. Uitsluitend na toestemming van Opdrachtgever kan eventueel diens bedrijfsnaam daarbij vermeld worden.
Artikel 18. Intellectuele eigendom
18.1. Opdrachtgever vrijwaart DIT Perspectief voor aanspraken van derden voor wat betreft rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
18.2. DIT Perspectief behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten
van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
18.3. DIT Perspectief verleent aan Opdrachtgever het recht om materialen die ter beschikking zijn gesteld, te gebruiken voor het (uitsluitende) doel waarvoor deze aan de klant ter beschikking zijn gesteld, doch slechts nadat de klant aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.
18.4. Vermeldingen van naam, logo’s, e.d. op ter beschikking gestelde materialen mogen door Opdrachtgever niet aangepast of verwijderd worden. Het is Opdrachtgever tevens verboden producten, werkwijzen, adviezen, alles in de ruimste zin des woords, te openbaren of te exploiteren zonder schriftelijke toestemming van DIT Perspectief. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie.
Artikel 19. Overdracht van rechten en plichten
19.1. DIT Perspectief heeft het recht haar rechten en plichten jegens Opdrachtgever over te dragen aan een derde. Opdrachtgever wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
Artikel 20 Toepasselijk recht & Mediation clausule
20.1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en DIT Perspectief en/of de mediator(s) wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

20.2. Betrokkenen zullen trachten alle geschillen welke mochten ontstaan tussen een opdrachtgever en DIT Perspectief en/of de mediator trachten op te lossen middels mediation.
20.3. De partij die zich beroept op de toepassing van deze mediationclausule, doet daarvan schriftelijk mededeling aan de andere partij.

20.4. Tenzij partijen binnen 14 (veertien) dagen nadat een mededeling als bedoeld in 20.3. is verstuurd gezamenlijk een mediator benoemen, vindt de mediation plaats onder een MFN geregistreerde mediator of door het bestuur van de stichting ACB, Corporate ADR & Mediation (‘ACB’) te benoemen mediator.
20.5. ACB benoemt één mediator, waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeur van partijen. Partijen kunnen ACB verzoeken een bepaalde persoon als mediator te benoemen. ACB houdt bij de benoeming van de mediator rekening met het desbetreffende verzoek van partijen.
20.6. De mediator bepaalt, na overleg met partijen, de wijze waarop de mediation zal plaatsvinden.
20.7. De mediation zal niet later aanvangen dan 30 (dertig) dagen nadat de mededeling als bedoeld in 20.3 is verstuurd. De mediation vangt aan door ondertekening van de mediationovereenkomst door de partijen en de mediator.
20.8. De aan de mediation verbonden kosten komen voor een gelijk gedeelte ten laste van beide partijen, tenzij anders is vastgelegd in de mediationovereenkomst.
20.9. Partijen zijn ertoe gehouden de eerste mediationbijeenkomst van minimaal 90 (negentig) minuten bij te wonen. Daarna staat het partijen vrij om de mediation, conform de mediationovereenkomst, op ieder gewenst moment te beëindigen.
20.10. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen van partijen het geschil aan de rechter of een arbiter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten of in spoedeisende zaken die geen uitstel dulden. Deze mediationclausule staat er niet aan in de weg dat DIT Perspectief gerechtigd is direct een incassoprocedure op
te starten, inclusief het aanhangig maken van de incasso bij de bevoegde rechter.
20.11 Behoudens de in 20.10 beschreven gevallen schort de rechter of arbiter bij wie een geschil, waarop deze mediationclausule van toepassing is, aanhangig wordt gemaakt op verzoek van een partij de behandeling van de desbetreffende zaak op. De behandeling van de zaak door de bedoelde rechter of arbiter wordt voortgezet indien een partij bij aangetekend schrijven aan de bedoelde rechter of arbiter, alsmede aan de mediator en de andere partij meedeelt dat de mediation is beëindigd.
20.12. Indien door partijen 90 (negentig) dagen nadat de mededeling als bedoeld in 20.3. is verstuurd, geen vaststellingsovereenkomst is ondertekend, is ieder der partijen gerechtigd dit geschil in een versnelde arbitrage procedure onder toepassing van de World Intellectual Property (WIPO)’s Rules for mediation and expedited arbitration (“Reglement”), in de vorm welke het Regelement heeft op het tijdstip waarop een mededeling als bedoeld in 20.3. verstuurd is, bindend te laten beslechten door één arbiter.
20.13. Deze clausule is in rechte afdwingbaar.